Személybiztosítások | Dárius Kincse Biztosítási Alkusz Kft.

Személybiztosítások

 

Személybiztosításokról:

A személybiztosítások csoportjához tartozik az élet-, a baleset- és az egészségbiztosítás. Az emberi élettel, egészséggel kapcsolatos biztosítási események bekövetkezése esetén rendszerint a szerződésben előre meghatározott, egyösszegű szolgáltatást nyújtanak (ún. összegbiztosítások). Itt olvashatnak az öngondoskodás formáiról is:

 Az életbiztosítás

Az életbiztosítás a különböző élethelyzetek anyagi következményeinek enyhítését segítő biztosítási forma. Az adott élethelyzet, vagyis a biztosítási esemény sokféle lehet, a születéstől egészen a halálig. Elsősorban a szerződő fél és a biztosított megállapodásától függ, hogy a biztosítás milyen hosszú időre, milyen kockázatra és milyen nagyságú összegre teremt fedezetet. Az életbiztosításnak számos fajtája létezik, a leggyakoribbak a következők:

- Kockázati életbiztosítás: A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított halála esetén a szerződésben rögzített biztosítási összeget kifizeti.

- Tiszta elérési életbiztosítás: A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító azt vállalja, hogy amennyiben a biztosított egy adott időszak végén életben van, úgy a szerződésben rögzített biztosítási összeget kifizeti. Ha a biztosított meghal, a biztosítás az addig befizetett díjak – a szerződő által megjelölt kedvezményezett részére történő – kifizetésével ér véget. (Míg a kockázati életbiztosításoknál a biztosítási funkció az elsődleges, az elérési biztosításoknál a megtakarítás a fő szempont, ezért megfelelnek például nyugdíj-előtakarékosság céljára is.)

- Az előbbi két típus ötvözete a vegyes életbiztosítás: A biztosítási összeget akkor fizeti ki a biztosító, ha a biztosított a biztosítás tartama alatt meghal vagy a tartam végén életben van. Így a biztosító mindenképpen szolgáltat, hiszen a két esemény közül az egyik mindenképpen bekövetkezik.

- Járadékbiztosítás: A biztosító azt vállalja, hogy a szerződő előzetes díjfizetése ellenében rendszeres időközönként pénzt folyósít a megjelölt kedvezményezettnek, általában a biztosítottnak.

A járadékok néhány alapvető formája:

- Azonnal induló élethosszig tartó járadék, ami a tőke biztosítóhoz történő befizetésétől kezdve a járulékos egész hátralévő életén át tart.

- A korlátozott tartamú életjáradék, amely az élethosszig tartó járadéktól annyiban tér el, hogy csak egy bizonyos élettartamra szól, ennek elérése után akkor is véget ér, ha a biztosított még él. Ha a biztosított halála a meghatározott tartam lejárta előtt bekövetkezik, akkor a járadékszolgáltatás is megszűnik.

- A halasztott életjáradék élethosszig tart, de nem indul meg azonnal amikor a biztosítóhoz befizetik a tőkét (díjat), hanem csak a „halasztási” idő leteltével (pl. biztosítás megkötését követő 15 év).

- Az elöl garanciaidős életjáradék lényege, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott időre garantálja a járadékot még akkor is, ha a biztosított időközben meghal, ez esetben a kedvezményezett (illetve örökös) kapja a járadékot.

- A hátul garanciaidős életjáradék esetében a biztosító a biztosított halála után a szerződésben meghatározott ideig folyósítja a járadékot.

- A kétszemélyes járadéknak két biztosítottja van – általában egy házaspár – ahol a közösen vásárolt járadék alapját a két biztosított közösen halmozza fel. Előfordulhat, hogy a járadék összege csökken, ha az egyik fél meghal, de a járadékszolgáltatás csak akkor szűnik meg, ha mindkét fél elhalálozott.

 

Az életbiztosítások szerződési feltételeikben tartalmazhatnak úgynevezett maradékjogokat (visszavásárlás, díjmentes leszállítás, kölcsön) is, amelyek általában csak a biztosítási feltételekben meghatározott idő eltelte után alkalmazhatók.

Ha – folytatólagos díjfizetésű biztosítás esetén – nem kívánjuk tovább fizetni az esedékes díjakat, két lehetőség közül választhatunk: kérhetjük a biztosítási kötvény visszavásárlását, vagy a kötvény díjmentes leszállítását. Visszavásárláskor a biztosító a biztosítás feltételeiben meghatározott mértékű kifizetést teljesít, és a biztosítás a kifizetéssel megszűnik.

Díjmentes leszállításnál a továbbiakban nem fizetjük az eredeti szerződés szerint még hátralevő esedékes díjakat, a biztosítási összeg csökkentésre, vagyis leszállításra kerül. Ebben az esetben a biztosítás nem szűnik meg. A biztosítás lejártakor, illetve a biztosított halála esetén kerül kifizetésre a csökkentett biztosítási összeg. Egyes biztosítóknál az életbiztosításra lehet – maximum 1 év futamidejű – kölcsönt kérni, amely nem jár automatikusan, hanem a biztosító üzletpolitikájának függvénye, hogy ad-e vagy sem. Az esetleges kölcsön alapja nem az addig befizetett összes díj, hanem a díjtartalék, amely a díjakból a későbbi szolgáltatások nyújtására elkülönített tartalék. A kölcsönnel a biztosítási szerződés megszüntetése nélkül lehet enyhíteni az ügyfél átmeneti pénzzavarát. Fontos tudni, hogy az ilyen kölcsön általában viszonylag alacsony összegű és aránylag magas kamat terheli.A maradékjogok alkalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalánál vegyük figyelembe, hogy az életbiztosítási szerződésből a futamidő vége előtti „kiszállás” többnyire csak veszteséggel lehetséges!!!

 

A Befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítás

Ebben a vegyes biztosításhoz hasonló biztosítási formában a klasszikus életbiztosításokkal szemben a szerződő megválaszthatja, hogy az általa befizetett díj egy részét milyen típusú és kockázatú befektetésekbe helyezze a biztosító. A biztosítók általában különböző kockázatú és várható megtérülésű, az összetételre jellemző névvel ellátott eszközalapokat hoznak létre, amelyek közül választhatunk. Fontos leszögezni, hogy ez a konstrukció alapvetően egy hosszú távú életbiztosítás, amelyhez befektetési elemek is társulnak. Kiemelten fontos, hogy tájékozódjunk az adott konstrukció költségstruktúrájáról, amelyet a biztosító szerződési feltételeiben határoz meg. Ilyen költségek lehetnek a kezdeti költségek (alapnyitási díj, alapkezelési vagy tőkegyűjtési költség), az adminisztrációs költségek, a biztosítási kockázati díj, az alapok közötti váltáskor esetlegesen felszámítandó díj, stb. Tudnunk kell azt is, hogy a befizetett díjunk egy részét a biztosítási kockázat fedezetére számolják el.

Mivel ez a biztosítási terméktípus – még a konstrukcióhoz kapcsolódó adókedvezmény figyelembevételével is (nyugdíjbiztosítás) – csak hosszútávon érheti el az elvárt hozamot, ezért csak akkor válasszuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy a tervezettek szerint tudjuk majd fizetni a díjakat. Ne tekintsük ezt a megtakarítási elemmel kombinált biztosítást a bankbetét alternatívájának. Ha mégis nehéz anyagi helyzetbe kerülünk, akkor általában lehetőségünk van maradékjogaink érvényesítésére.

 

Baleset-biztosítás

A baleset-biztosítás alapján akkor fizet a biztosító, ha a biztosított valamilyen – a szerződésben meghatározott – balesetet szenved. A baleset, mint biztosítási esemény fogalmát a biztosítók szabályzatai határozzák meg. Általában balesetnek kell tekinteni a biztosított akaratán kívül fellépő olyan külső behatásokat, amelyek a biztosított halálát, állandó vagy időleges rokkantságát, illetőleg munkaképtelenségét idézik elő. A biztosítottak száma alapján vannak egyéni és családi baleset-biztosítások, valamint ún. csoportos biztosítások, amikor emberek nagyobb közössége (pl. egy jármű utasai) biztosított egyidejűleg. Megkülönböztethetjük az önálló baleset-biztosítást a kiegészítő baleset-biztosítástól, ez utóbbit valamely más termékhez kapcsoltan kötjük meg. A biztosítók a baleset-biztosítás olcsósága miatt szeretik más biztosításhoz kapcsolni a baleset-biztosítást. Jellemző az élet- vagy lakásbiztosításhoz kapcsolt, illetve a gépjármű-biztosításokhoz kötött baleseti kiegészítés, de az utasbiztosítás egyik eleme is általában baleset-biztosítás.

 

Az öngondoskodásról

 

Napjainkban a mindennapi gondok, a jelen kiadásai folyamatosan háttérbe szorítják a jövő biztos anyagi helyzetének céltudatos előkészítését. Pedig ha jól megérdemelt nyugdíjas éveinket anyagi biztonságban szeretnénk eltölteni, akkor annak megalapozását már aktív fiatalkorban el kell kezdeni.

 

Önkéntes pénztárak

Nevéből adódóan valamennyi ilyen elnevezésű pénztár önkéntes alapon szerveződik, kötelező tagság nélkül. Az önkéntes pénztárak esetében a tagdíj fizetését a munkáltató, a törvényben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhatja. A megtakarítási kedvet – az egyéni befizetés esetén – az állam az önkéntes pénztárak esetében személyi jövedelemadó-kedvezménnyel is támogatja. A tagdíjfizetéshez, illetve a munkáltatói hozzájáruláshoz kapcsolódó adókedvezményekről az egyes pénztárak adnak felvilágosítást az érdeklődőknek.

 

Önkéntes nyugdíjpénztár

Olyan megtakarítási forma, amelyben a tagdíjfizetés legkisebb mértékét kizárólag a pénztár alapszabálya határozza meg. A pénztár a tag részére tagsági jogviszony létesítését követően egyéni számlát nyit, ezen halmozódik fel a befizetésekből, a munkáltatói tag hozzájárulásaiból és az egyéb befizetésekből (adomány) származó megtakarítás és annak hozama. Az önkéntes pénztár esetében is többféle formában juthatunk hozzá megtakarításunkhoz, rendszeres járadékként, egy összegben, illetőleg e kettő kombinációjaként történő kifizetésként. A felhalmozási időszakban összegyűjtött összeget járadékként a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy azt követően lehet igényelni. Mód van egyösszegű kifizetésre akár már a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően is, ha a belépéstől számított kötelező 10 éves várakozási idő eltelt. Ekkor azonban a kifizetés adóköteles. A 10 éves várakozási idő után személyi jövedelemadó-mentesen lehet a hozamot felvenni, ez a jelenlegi jogszabályok alapján 3 évente lehetséges. Célszerű azonban – a tőkepiaci hozamok ingadozása miatt – akár a hozam, akár a szolgáltatás felvétele előtt informálódni a pénztáraknál, hogy a hozam esetleges kedvezőtlen alakulása esetén a pénzfelvétellel ne realizáljunk biztos veszteséget.

 

Önkéntes egészségpénztár

Az egészségpénztári tagság olyan megtakarítási forma, amely lehetővé teszi, hogy idejében fel tudjunk készülni váratlan egészségügyi kiadásaink bizonyos mértékű fedezésére, illetve egészségünk megőrzése érdekében igénybe vett szolgáltatásokat finanszírozzunk. Az ilyen szolgáltatások a pénztár – jogszabály keretein belül megalkotott – alapszabálya szerint finanszírozhatók. Pénztári megtakarításainkat felhasználhatjuk többek között:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatására,

- gyógy,- és egészségügyi üdülés támogatására,

- látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatásra, mely a Braille-írással készült könyvek, magazinok ártámogatása, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet,

- életvitelt elősegítő szolgáltatásra, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet.

 

Az egészségpénztárba befizetett pénzből a kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító szolgáltatásokat az egyéni számlán lévő összeghatárig a pénztártag és közeli hozzátartozói is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatóknál.

 

Jó tanácsok a pénztárakkal kapcsolatban

- Bármilyen pénztárba történő belépés előtt informálódjunk az adott pénztárról! A választásnál segíthetnek a következő szempontok: tagság létszáma, illetve a pénztár az előző időszakokban elért hozama más pénztárakhoz képest.

- Önkéntes pénztári megtakarítás esetén 10 év várakozási idő után ne vegyük fel automatikusan a hozamot, illetve a szolgáltatást. A hozam kedvezőtlen alakulása esetén a pénzfelvétellel ne realizáljunk biztos veszteséget, mérlegeljük a kapcsolódó adóvonzatot is.

 

Az egészségbiztosításról:

Az egészségbiztosítás az egészség megőrzéséhez és a betegségek elkerüléséhez nyújt olyan anyagi, szakmai és szervezési hátteret, amely segítségével a biztosított nyugodt körülmények között, korszerű és gyors gyógykezeléssel a lehető leghamarabb épül fel. Egészségbiztosítás használatával a biztosított egyszerre takarít meg időt és pénzt úgy, hogy magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatást kap.

Az egészségbiztosítás az előre nem látható egészségügyi szolgáltatási igény felmerülése esetén szolgáltatja az előre meghatározott összeget (összegbiztosítás), illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges biztosítási összeget (szolgáltatásfinanszírozás).

Az egészségbiztosítás több, mint TB: emberközpontú, megbízható, nincs várólista, nincs sorban állás. 

Az egészségbiztosítás fajtái

Összegbiztosítás

 • Szolgáltatás: pénzbeli juttatás

  • A szolgáltatás a szerződésben meghatározott összegre szól 

  • Utólagos kifizetés a kedvezményezettnek

Szolgáltatásfinanszírozás

 • Szolgáltatás: természetbeni szolgáltatás

  • Nem előre meghatározott biztosítási összeget fizet, hanem a meghatározott szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozza a biztosító

  • A biztosító az egészségügyi szolgáltatónak fizet, aki ezért ellátja a beteget: az ügyfél helyett a biztosító fizet

Ki köthet egészségbiztosítást?

 • Magánszemélyek, akiknek fontos az egészségük megőrzése, illetve a magas szintű egészségügyi ellátás.

 • Családok, akiknek fontos, hogy a család minden tagja a lehető leghamarabb kapjon megfelelő minőségű orvosi ellátást.

 • Cégek, amelyek gondoskodni szeretnének munkavállalóikról.

Miért ajánlott vállalatoknak, cégeknek?

 • A biztosítás díja adómentes és költségként elszámolható.

 • A szolgáltatás is adó- és járulékmentes.

 • Csökken az esélye annak, hogy a munkavállalók egy komoly betegség miatt hosszabb időre kiessenek a munkából – a megelőzéshez szűrővizsgálatok állnak a rendelkezésére.

 • Munkavállalóik kevesebb időre esnek ki a munkából – nincs várakozás, időpontra megy az ügyfél, gyors, szakszerű ellátást kap.

 

Példák szolgáltatásfinanszírozásra

A szolgáltatás a szükséges egészségügyi ellátás típusától függően lehet

 • előre tervezhető: 7-14 napon belüli ellátás

 • akut: 48 órán belüli ellátás

 • azonnali eset: azonnali, sürgősségi ellátás vagy annak megszervezése (mentés, életveszély, sürgős szükség esetei)

Szűrőprogramok és tanácsadás

 • testre szabott preventív szűrőprogramok

 • alap belgyógyászati szakvizsgálat

 • fogászati és dentálhigiéniás szűrőprogram

 • orvosi tanácsadás

 • orvosi rendelők, gyógyszertárak nyitvatartási és elérhetőségi adatai

 • gyógyszerek összetétele és használatuk, orvosi dokumentációk értelmezése

 • e-pszichológiai tanácsadás

 • szív és érrendszeri kockázatbecslés

 • diétás és természetgyógyászati tanácsadás

 • egészségügyi, gyógyszerekkel- és életmóddal kapcsolatos tanácsadás

 • ellátásszervezés, betegútszervezés

Alapellátások

Alap járóbeteg-ellátás

Alapellátás, vizsgálatok, kezelések szakterületek: belgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, radiológia.

Alap labor

Vérvizsgálat, vizeletvizsgálat, székletvizsgálat, standard laborvizsgálatok, különféle fertőzésekhez kapcsolódó szűrővizsgálatok, terhesség megállapítása, nőgyógyászati citológiai vizsgálat, férfiaknál prosztatarák kiszűrése.

Alap diagnosztika

EKG, ultrahang, röntgen, mammográfia, hallásvizsgálat, érfestéses vizsgálat, anyajegyvizsgálat, Doppler (erek ultrahangos vizsgálata), csontsűrűségvizsgálat, kontrasztanyagos röntgenvizsgálat, látótérvizsgálat, allergiatesztek.

E-pszichológia

Extra fedezet

Extra járóbeteg-ellátás

Az alap járóbeteg ellátás a következőkkel kiegészítve: belgyógyászat, illetve gasztroenterológia, gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, kardiológia, neurológia, nőgyógyászat, ortopédia, urológia, allergológia, pulmonológia (tüdőgyógyászat), reumatológia, szemészet, radiológia, onkológia.

Extra Labor

Alap labor a következő laborvizsgálatokkal kiegészítve: hematológia, szerológia, immunológiai vizsgálat, PCR (örökletes betegségek, fertőző betegségek diagnosztikája), hormonvizsgálat, daganatos betegségek kiszűrése, HIV-teszt, nemi úton terjedő betegségek kiszűrése, mérgezések vizsgálata (toxikológia), genetikai vizsgálatok. 

Extra diagnosztika

Alapdiagnosztika a következőkkel kiegészítve: aspirációs citológia, biopszia, allergének kimutatása vérvizsgálattal, endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok, MRI, CT, Cardio-CT, PET CT, centrális csontsűrűség-vizsgálat, az agy és izmok, illetve idegek elektromos aktivitásának vizsgálata (EEG, ENG, EMG), angiográfia, enterográfia (kontrasztanyagos bélvizsgálat), scintigráfia (izotópos képalkotó vizsgálat), ízületpunkció, spirometria (légzésfunkció vizsgálat).

További fedezetek

 • Terhesgondozás

 • Házivizit

 • Betegszállítás

 • Ambuláns műtét

 • Egynapos sebészet

 • Őssejt levétel

 • Kórházi fekvőbeteg ellátás VIP szinten

 • Második orvosi vélemény

Az egészségbiztosítás díja

 • Korcsoportonként eltérő díjak.

 • A díj mértéke függ a biztosított életkorától, egészségi állapotától, tevékenységétől (foglalkozás, munka), és a választott szolgáltatási csomagtól.

 • A díj a biztosított növekvő kora miatt korcsoportváltás esetén emelkedik.

Kizárások, a biztosító mentesülése (az alábbi esetekben nem fizet a biztosító):

 • jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás

 • közlési, illetve változásbejelentési kötelezettség megsértése

 • biztosítási esemény bekövetkezése esetén nem az adott helyzetben általában elvárható módon járt el:

  • késedelem nélkül orvosi, illetve egészségügyi segítséget kell igénybe vennie

  • az eljáró orvos, illetve az egészségügyi személyzet előírásainak az ellátás befejezéséig folyamatosan eleget kell tennie

  • a termék nem azonos a TB-vel, szűkebb szolgáltatási körre nyújt fedezetet

  • a termék nem nyújt védelmet a kimagaslóan magas költségekkel járó egészségügyi ellátásokra, ezek TB alapon oldhatóak meg

 • a kockázatviselés kezdetét megelőző 3 évben bizonyíthatóan fennálló betegség

 • a kockázatviselést megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodás

 • öngyilkossági kísérletével okozati összefüggésben álló események 

 • esztétikai beavatkozások

 • krónikus betegségek kezelése, művesekezelés

 • meddőség kezelése, nemi jelleg megváltoztatása

 • szülés

 • fogászati ellátás

 • természetgyógyászat, akupunktúra, alternatív gyógyászat,

 • reumatológiai kezelések

 • lelki működés zavarai és/vagy pszichiátriai megbetegedések

 • protézisek

 • daganatos betegek onkológiai kezelése (kivéve a műtétet!)

 • A biztosító kockázatviselése nem terjed ki a biztosított bizonyos sporttevékenységével összefüggő eseményekre.

Példák az összegbiztosítás szolgáltatásra

 • 4 napot elérő kórházi tartózkodás esetén kórházi napi térítés jár a biztosítottnak, valamint a biztosított szülő gyermekének kórházi ápolása esetén is 1-14 éves korig, évente legfeljebb 90 napra

 • Emelkedő összegű műtéti térítés a műtét súlyossági fokától függően 3 műtéti csoportban (MABISZ 1-3 kategória)

 • Egyszeri gyógyulási, valamint rehabilitációs támogatás a kórházi napi térítés összegének hétszerese, tizennégyszerese, vagy huszonnyolcszorosa lehet.

 • A fentiekre baleset esetén kétszeres, külföldi baleset esetén négyszeres kifizetés

 • Egyszeri térítés csonttörésre, szülési támogatásra

 • Egyszeri térítés négyfajta kritikus betegségre:

  • Szívinfarktus

  • Rosszindulatú daganatos betegség

  • Agyi érkatasztrófa (stroke)

  • Krónikus veseelégtelenség

 • Egyszeri térítés bármely okú, 100%-os, tartós munkaképesség-csökkenésre (TB I-II.)